Reklamácie

REKLAMÁCIE

V prípade zisteného poškodenia alebo stráty zásielky je príkazca (prípadne po splnomocnení príjemca) oprávnený uplatniť reklamáciu.

Reklamáciu je nutné uplatniť písomnou formou, pokiaľ možno v čo najkratšom čase. K reklamácii musí byť pripojený zápis o škode a ďalšie doklady, z ktorých musí byť zrejmý rozsah a finančná výška škody. Škodová udalosť bude prešetrená a výsledok reklamačného konania bude oznámený písomnou formou reklamujúcemu v čo najkratšom termíne, najneskôr však do 30 dní.

Náhrada škody nie je vymedzená ako predmet dane podľa § 2 zákona č. 235/2004 Zb. o DPH, je teda uplatnená bez DPH.

Podrobnejšie informácie nájdete v zasielateľských podmienkach Zasieľatelské podmienky platné od 24.5.2018